NEO VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Voucher εργαζομένων
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ 400€!


Νέο Voucher εργαζομένων προκηρύχθηκε από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).
Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων Α’ φάσης (έως 15/01/2023) για την κατάρτιση 150.000 εργαζόμενων μέσω αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες».

Παροχές Voucher εργαζομένων

 • 400 € εκπαιδευτικό επίδομα (5 € x 80 ώρες κατάρτισης)
 • Δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω εξουσιοδοτημένων εκπαιδευτικών φορέων (SmartSchools),

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Δικαιούχοι Voucher εργαζομένων

 • μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
 • μισθωτοί ηλικίας άνω των 18 ετών
 • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Στο Voucher εργαζομένων το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις και αντίστοιχα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ωφελουμένων.


Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων


Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
  Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3), στην οποία ο μισθωτός θα δηλώνει ότι:
  α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.

Διαδικασία αίτησης:

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και την 15/01/2023 και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων Α΄ φάσης.

Θα χρειαστείτε κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

 • ΣΤΑΔΙΟ Α: με την είσοδό σας στην πλατφόρμα γίνεται έλεγχος της απασχόλησης και της ηλικίας μέσω της ΕΡΓΑΝΗ.
 • ΣΤΑΔΙΟ Β: επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, και αποθηκεύετε το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας (ΚΑΥΑΣ)
 • ΣΤΑΔΙΟ Γ: αφού συγκροτηθεί μητρώο ωφελουμένων (μετά την 15/1/23) μέσω της ίδιας πλατφόρμας πρέπει να επιλέξετε Φορέα ΚΔΒΜ (SmartSchool) και αντικείμενο κατάρτισης

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για την ορθή υποβολή της αίτησης σας, για να αποφύγετε πιθανή απόρριψη της, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής Φορέα και αντικειμένου κατάρτισης.

Είσοδος για υποβολή αίτησης 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Περίπου 4 εβδομάδες

 

ΜΕΘΟΔΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ


Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε 80 διδακτικές ώρες, που κατανέμονται ως εξής:

 • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
 • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή)
 • 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η κατάρτιση στο Voucher εργαζομένων, την οποία παρέχει ο εκπαιδευτικός όμιλος SmartSchools σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ Αθηνά, αφορά σε γνωστικά αντικείμενα διάρκειας 80 ωρών, σχετικά με ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες, τα οποία θα οδηγούν σε αντίστοιχη πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024

Αντικείμενα κατάρτισης :


Ψηφιακές δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
 2. Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 3. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 4. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 5. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript
 6. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 7. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
 8. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 9. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM
 10. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 11. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 12. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 13. Online Branding και Επικοινωνία
 14. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Πράσινες δεξιότητες

 1. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building
 2. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών Στις Φυσικές Καταστροφές
 3. Διαχείριση Αποβλήτων
 4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
 5. Κυκλική Οικονομία,
 6. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

Voucher εργαζομένων: Όλα τα  εκπαιδευτικά προγράμματα  είναι σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές του υπ’ αριθ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

ΚΕΚ Αθηνά Όθωνος 17 Λαμία

Κάνε τώρα την αίτηση σου. Επικοινώνησε μαζί μας στο 2231400127 – 2231067312

ή στο email: kedivimathina@gmail.com

ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 
 
                                                   
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.